'

Kutsestandard

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on:

• aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel.
• aluseks kompetentsuse hindamisel.
• abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel.
• abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele.
• abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse.
• aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Alar Krautmani Terviseakadeemia õppekava läbimisel omandatakse tunnistus, mis on aluseks kutseeksami tegemiseks.

Kutse taotlemine

Klassikalise massaaži eriala lõpetajad saavad taotleda massöör, tase 5 kutsestandardit. Kutset annab välja Eesti Massööride Liit.

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1), mis on digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;

  2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

  3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

  4. massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava (vähemalt 1000-tunnise) koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

  5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse andmise tasu – Massöör, tase 5 – esmataotlusel 149 eurot, kutse taastõendamine 58 eurot.

Massöör tase 5, Kutseeksamiga seotud info leiad SIIT.

Massöör tase 5, Kutsestandardi leiad SIIT.

Massöör tase 5, Hindamisstandardi leiad SIIT.

Loe Eestis kehtivate kutsestandardite kohta: Kutsekoda